پست های آموزشی

بسته های آموزشی
تنظيم پرده های سه تار

تنظيم پرده های سه تار

در اين مقاله به شما ياد بدهم چگونه پرده های سه تار خود را تنظيم كنيد. معمولاً وقتی ساز جديد مي خريد يا اينكه پرده سازتان را عوض می كنيد...

0