پست های آموزشی

بسته های آموزشی
درس دوم - درآمد شور

درس دوم - درآمد شور

درس دوم از دستگاه شور را آغاز میکنیم به نام « درآمد » . واژه درآمد از وارد شدن یا گشایش می آید . به نوعی شروع دستگاه شور است ...

0