سایت آموزشی موسیقی نت به نت

تمرین های کتاب دستور تار و سه تار هنرستان - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش تار- درس چهاردهم

آموزش تار- درس چهاردهم

در این جلسه درس چهاردهم از آموزش تار به روش علی اقبال و بر مبنای تمرین های کتاب دستور تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. این درس مربوط است به ...

0