سایت آموزشی موسیقی نت به نت

یادگیری آنلاین ساز تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش تار- درس دهم

آموزش تار- درس دهم

در این هفته درس دهم آموزش مجازی تار توسط استاد علی اقبال برای هنرجویان این ساز تدریس می شود. درس دهم اختصاص دارد به تمرین شماره ۲۷ کتاب دستور تار و سه...

آموزش تار- درس ششم

آموزش تار- درس ششم

در این درس تمرینهای 19 تا 21 کتاب تار و سه تار هنرستان در صفحه 10 کتاب توسط استاد اقبال به شما آموزش داده می شود. ریتم یا ضربآهنگ همچنان مثل دروس پیشی...

آموزش تار- درس نهم

آموزش تار- درس نهم

درس نهم از دوره آموزش مجازی تار به روش استاد اقبال را مشاهده می فرمایید. این درس تمرینهای ۲۵ و ۲۶ کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان در صفحه ۱۱ ا...

آموزش تار- درس یازدهم

آموزش تار- درس یازدهم

درس یازدهم از آموزش تار به روش استاد علی اقبال و برمبنای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. در این درس به تمرین 28 این کتاب...

0