سایت آموزشی موسیقی نت به نت

تمرین برای ساز تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش تار- درس بیست و یکم

آموزش تار- درس بیست و یکم

موضوع درس بیست و یکم آموزش مجازی تار اختصاص دارد به تمرین های ۴۷، ۴۸ و ۴۹ از صفحه ۱۶ کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار، دفتر اول هنرستان که علی اقبال مد...

آموزش تار- درس ششم

آموزش تار- درس ششم

در این درس تمرینهای 19 تا 21 کتاب تار و سه تار هنرستان در صفحه 10 کتاب توسط استاد اقبال به شما آموزش داده می شود. ریتم یا ضربآهنگ همچنان مثل دروس پیشی...

0