سایت آموزشی موسیقی نت به نت

تمرین برای تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش تار- درس پنجم

آموزش تار- درس پنجم

در چهار جلسه گذشته آموزش مجازی تار، تا خط چهاردهم کتاب تار وسه تار هنرستان توسط علی اقبال به شما تدریس شد. درس پنجم تمرین های 15 تا 18 از صفحه 9 این ک...

آموزش تار- درس چهاردهم

آموزش تار- درس چهاردهم

در این جلسه درس چهاردهم از آموزش تار به روش علی اقبال و بر مبنای تمرین های کتاب دستور تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. این درس مربوط است به ...

آموزش تار- درس چهارم

آموزش تار- درس چهارم

تعداد ۴ خط از تمرین های صفحه 9 کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان، یعنی خطوط تمرینی 11 تا 14 موضوع درس چهارم آموزش مجازی تار خواهد بود که علی اقب...

آموزش تار- درس دوم

آموزش تار- درس دوم

در این جلسه درس دوم آموزش تار توسط استاد اقبال به شما تدریس می گردد. سه خط از تمرینهای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تارهنرستان، موضوع آموزشی این درس خو...

آموزش تار- درس سیزدهم

آموزش تار- درس سیزدهم

درس سیزدهم از آموزش مجازی تار به روش علی اقبال را مشاهده می نمایید. این درس که همچنان بر پایه میزان شش هشتم می گردد، تمرین های ۳۰ الی ۳۲ صفحه ۱۳ کتاب ...

آموزش تار- درس نهم

آموزش تار- درس نهم

درس نهم از دوره آموزش مجازی تار به روش استاد اقبال را مشاهده می فرمایید. این درس تمرینهای ۲۵ و ۲۶ کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان در صفحه ۱۱ ا...

آموزش تار- درس هشتم

آموزش تار- درس هشتم

درس هشتم از آموزش مجازی تار را مشاهده می کنید که اختصاص دارد به بیست و هشتمین تمرین کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار در صفحه 11 کتاب. نام این تمرین سرو...

آموزش تار- درس یازدهم

آموزش تار- درس یازدهم

درس یازدهم از آموزش تار به روش استاد علی اقبال و برمبنای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. در این درس به تمرین 28 این کتاب...

0