کلمات کلیدی

تقویت انگشت گذاری در تار و سه تار
  • 1397/11/09
  • 967

تقویت انگشت گذاری در تار و سه تار

این مقاله را جهت تقویت و همچنین افزایش کیفیت انگشت گذاری برای نوازندگان تار و سه تار تنظیم کرده ام  . چون تکنیک های انگشت گذاری این دو سازمشابه همدیگر هستند ، لذا این مطالب برای نوازندگان تار و سه تار مفید میباشد

0